HOME

DE LEUKSTE EN GOEDKOOPSTE ONLINE KRALENWINKEL VAN NEDERLAND

Welkom bij BEADSPARADISE,

met groothandelsprijzen voor de particulier.

 

 

 

Beadsparadise heeft een groot assortiment kralen en benodigheden.

Het is een dynamische webwinkel met zeer regelmatig nieuwe artikelen en een wisselend assortiment.

Hierdoor is het iedere keer weer de moeite waard om er een kijkje te nemen.

 

  • Doordat ik nagenoeg alles zelf importeer kan ik vaak scherp inkopen en de prijzen laag houden. In veel gevallen zijn mijn prijzen lager dan die van de groothandel! ​

  • Ben je een grootgebruiker? Kijk dan eens bij de aantrekkelijke kortingsregeling.

  • Voor veel kralen geldt dat ze met de hand gemaakt zijn. Hierdoor kunnen er onderling kleine verschillen zijn in afmeting en kleur. Maten zijn altijd ca. maten.

  • En voor alles op de site geldt:  in het echt zijn ze mooier!!!!

  • Ik doe niet aan kadootjes. Dat vind ik zo'n sigaar uit eigen doos. Ik hou liever de prijzen laag! 

  • Ik doe aan hergebruik. Hierdoor kan het zijn dat de artikelen in een al eerder, maar nog prima bruikbaar, gebruikt zakje zitten. Daarnaast probeer ik, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk dezelfde artikelen in 1 zakje te doen.

  • Bestellingen beneden de 7,5 euro (excl. verzendkosten) kan ik helaas niet verwerken. Het is wel mogelijk om " te sparen" (zie "spaarregeling").

Heb je suggesties, vragen of mis je iets? Laat het me weten!

Veel winkelplezier!

Ellen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEADSPARADISE


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en aanbiedingen van Beadsparadise.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Beadsparadise behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 2 - Beadsparadise

Beadsparadise
De Vleyen 47
2134ZC HOOFDDORP

Telefoon: 0031 (0)6 48347927
E-mailadres: beadsparadise@ziggo.nl

KvK-nummer: 34282305
BTW nummer: NL001346242B68

Artikel 3 - Gegevens

3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Beadsparadise, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Beadsparadise houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

3.2 Beadsparadise respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Beadsparadise en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Beadsparadise in behandeling is genomen.

4.2 Beadsparadise behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 - Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Beadsparadise gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

7.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.

7.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 - Levering

8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

8.2 Bestellingen die via iDeal betaald zijn, worden binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. Bij bankoverschrijving kan het wat langer duren. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling verstuurd.

8.3 Aan de leveringsplicht van Beadsparadise zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beadsparadise geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 9 - Garanties

9.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beadsparadise) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Beadsparadise door een e-mail te sturen naar beadsparadise@ziggo.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Beadsparadise te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door Beadsparadise aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beadsparadise zolang de afnemer de vorderingen van Beadsparadise uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beadsparadise wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Beadsparadise geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beadsparadise of een door Beadsparadise aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beadsparadise haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beadsparadise zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto`s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten Beadsparadise haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Beadsparadise niet gelieerd is. 11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Beadsparadise is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Of beschadigingen ontstaan tijdens het vervoer.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Beadsparadise is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Beadsparadise alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.3 Beadsparadise behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beadsparadise gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.4 Indien Beadsparadise bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 "BEADSPARADISE" | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel